مقطع استفاده شده:

AMD Thermowood ASH 21×130

AMD Thermowood Pine 26×92

رنگ:

TIKKURILA VALTTI PLUS KESTO SUPER COLOR – Code: 5164

پروژه های مرتبط
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تماس با ما